Тілсіз жау тұзағынан сақтан

0
1537

Өткен 2019-2020 жылдардағы жылыту маусымында тұрғын үй секторындағы өрттер де адамшығынын болдырмау әрі улы газбен улану жағдайының алдын алу мақсатында Төтенше жағдайлар басқармасы тұрақты түрде жұмыстар жүргізген. Бұлжөнінде «Jetisymedia» ақпарат алаңында өткен баспасөз мәслихатында айтылды. БрифингтеТалдықорғанқалалықТөтеншежағдайларбасқармасыбастығыныңорын-басары Марат Тұрымовтұрғынүйсекторларындағыөрттердің, улыгазбен улану қатерініңалдыналужұмыстары мен дер кезіндеатқарылатыншараларғатоқталды.

– Ағымдағыжылдың 15 тамызынанхалықтыңосалтоптарыныңмекен-жайынакомиссиялықаралаубасталды. Аталғанжұмысшеңберінде 2156 азаматқамтылып, 1876 үйгетүсіндірушараларыжүргізілді. Атапайтсақ, оларғаөртқауіпсіздігіережелеріжайындаақпаратберіліп, тұрғынүйсекторындаөртқа-уіпсіздігіережелерінсақтаунегізіндегіұсыныс-түбіртектер, жадынамаларберілді. Осы реттеулыгазбенуланудыңқайғылысалдарыназайтумақсатындаТалдықорғанқала-сыныңәкімдігіменбірлесеотырып, халықтыңәлеуметтікосалтоптарыныңтұрғынүйлерінеулыгаздыанықтайтын 1621 датчик орнатылды,– дейдіМанатБексұлтанұлы.

Спикердіңайтуынша, жылытукезеңіндеөткізілгенарнайыіс-шаралардыңтигізерпайдасыорасанзор. Мәселен, осындайтүсіндіружұмыстарытұрғынүйсекторындағыөрттердіңсанынедәуіразайтуғакөмектесіп, улыгазбен улану жағдайынажолбермейді. Оғандәдел, биылғытіркелгенөрт саны өткенжылытумаусымыменсалыстырғанда 47 пайызғаазайған.

– Өрттіңжәнеулыгазбенуланудыңнегізгісебептеріхалықтыңөртқауіпсіздігіережелерінсақтамауынан ту-ындайды. Бұғанулыгазбенуланудың осы фактілерітіркелгенжағдайлардәлелболса, осындайоқысоқиғалардыңорыналуынаықпалететіннегізгісебептертазартылмағанмұржалар, жылытупештеріндегіжарықтарболыптабылады,– дейдімамандар.

ЖиынбарысындаТалдықорғанқаласыТөтеншежағдайларбасқармасыныңинженері, азамат-тыққорғауаға лейтенанты ЕржанӘділхановөртжағдайындағыбалаларқауіпсіздігімәселесінетоқталып, сақтықшараларыбойыншасөзқозғады.

Айтыпкелмейтінапаттардансақтану – күнтәртібіндегібастымәселеніңбірі. Сондықтан, қайкезде де тілсізжауғатосқауылқажетекенісөзсіз. 2018-2019 жылдардағыжылытукезеңінде 20 483 тұрғынүйарнайытексерістенөтсе, биылбұлкөрсеткіш 21 200 үйгедейінкөбейген. Аталғанжұмысбарысында 36 536 азаматқанұсқамаларберіліпті. Бұданбөлек, қалабойыншахалықтыңәлеуметтікосалтоптарынатиесілібарлықүйназардантысқалмай, 15 106 азаматқанұсқаулықтартаратылған. Ендіхалыққанақтыпрактикалықкөмеккөрсетумақсатындатұрғынүйаумағындаөртқауіпсіздігісенбіліктеріөткізілмек. Оныңаясында «Улыгаздансақтан», «Қауіпсізқала», «Көмекқолы», «Қауіпсіздікәрбірүйге», сындыбірқатар акция ұйымдастыружоспарлануда. Сала мамандарыныңайтуынша, тілсізжау мен жіберілетінқателіктердіңсалдарынанқарапайымтұрғындаржапашекпеуібастыназарғаалынады.

Л. АЙДЫНҚЫЗЫ.

 

Кілтсөздер:БРИФИНГ


ПІКІР ЖАЗУ